Om OPS

Offentlig privat samverkan (OPS) är ett samlingsnamn för flera olika typer av samverkan mellan offentliga och privata aktörer. I grunden är det en upphandlingsform med ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.

Utformningen av samverkansformen styrs av det specifika projektets behov och förutsättningar. OPS kan användas för transportinfrastruktur men även för olika typer av samhällsfastigheter.

OPS – så fungerar det

  • En offentlig beställare utformar krav avseende den funktion som ett projekt ska erbjuda.
  • Ett så kallat projektbolag tar helhetsansvar för allt från projektering, bygg och drift till underhåll och finansiering av projektet baserat på de funktionskrav som beställaren utformat.
  • Projektbolaget sätts samman specifikt för det enskilda projektet och består av företag med olika kompetenser och erfarenheter, vilka tillsammans verkar för en optimal leverans.
  • Beställaren är hela tiden ägare av anläggningen. OPS är inte en form av privatisering.
  • Projektets upplägg sträcker sig oftast över en längre tidsperiod, upp till 25-30 år.
  • Beställaren betalar för en funktion snarare än produkten i sig. Det kan vara en väg som hålls tillgänglig och som uppnår en viss kvalitet.
  • Kostnaderna för projektet fördelas jämnt över projekttiden och beställaren betalar ett förutbestämt årligt fast pris. Beställaren vet därför redan från start vad ett projekt kommer att kosta över tiden.
  • Det förekommer även alternativ där projektbolaget får sin ersättning direkt från användarna, till exempel genom vägtullar.
  • När avtalstiden är slut, övertar beställaren ansvaret för projektet som då är avbetalat och underhållet till en god standard.
  • Det har även blivit allt vanligare att offentlig finansiering kombineras med OPS. Det sker huvudsakligen via så kallat kapitaltillskott, vilket innebär att upplåningsbehovet för projektbolaget reduceras genom att det offentliga tillskjuter pengar.

Skanska presenterar OPS