Fakta om NKS

  • Yta: 330 000 kvm totalt
  • Ca 8000 rum
  • 714 vårdplatser totalt; ca 90 dagvårdsplatser; 36 operationssalar; 8 strålningsbunkrar; 168 mottagningsrum
  • Forskningslaboratorium
  • Undervisningslokaler

Projektmål för projektet är

Integration av sjukvård, forskning och undervisning

Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap

Attraktiva och mänskliga miljöer

Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset.

Effektiva vårdprocesser

Vård och stödprocesser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras.

Lösningar som tillåter kontinuerlig utveckling

Sjukhuset ska, så långt möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Prioriterad och tydlig roll i staden

Sjukhuset och dess verksamheter ska ges en prioriterad och tydlig roll i staden

Hållbarhetsperspektiv

Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhet

NKS är certifierat enligt LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) och Miljöbyggnad Guld. Det innebär är byggnaderna är energieffektiva och att en god innemiljö har tillgodosetts. Under byggnationen har Skanska använt hållbara material och resurser samt miljöanpassade transporter.