Myter och Sanningar om NKS

Fasadbild på Nya Karolinska Sjukhuset

Nya Karolinska Solna-projektet klart i tid

Nya Karolinska Solna-projektet är inte två år försenat. NKS-projektets tidplan, som avtalades i juli 2010 mellan Swedish Hospital Partners (SHP) och Region Stockholm, är oförändrad. Samtliga sju faser har lämnats över i tid och den sista byggnaden lämnades över i december 2017, tre månader före utsatt överlämningsdatum.

Nya Karolinska Solna-projektet till ett fast pris

Kostnaden för att bygga, driva och underhålla NKS-projektet fram till 2040 är fast med en indexuppräkning. Byggkontraktet på 14,5 miljarder kronor som tecknades 2010 står fast. Det betyder att Skanska har byggt ett av världens mest moderna och hållbara sjukhus till en fast kostnad och fast tidplan.

Tilläggskostnader

Planerna för framtidens hälso- och sjukvård har utvecklats sedan avtalet om NKS-projektet skrevs. Därför har regionen gjort ett antal tilläggsbeställningar, där det bland annat beslutats om en påbyggnad av behandlingsbyggnaden med 80 vårdplatser samt ett tillagningskök. Kostnaden för tilläggsavtalen ligger på totalt 1,7 miljarder kronor.

Övriga investeringar

Utöver avtalet med SHP har landstinget kostnader för exempelvis medicinsk teknisk utrustning, möbler och IT. Dessa kostnader på 4,3 miljarder har varit kända sedan början. Region Stockholm rustar även upp befintliga byggnader inom sjukhusområdet till en kostnad på 2,3 miljarder, inte heller dessa kostnader ingår i vårt gemensamma avtal.

Vad är projektbolaget Swedish Hospital Partners roll i NKS-projektet?

Swedish Hospital Partners är avtalspartner till Region Stockholm, fd Stockholms läns landsting gällande NKS-projektet. SHP ägs till lika delar av Skanska och Innisfree.

Projektbolaget SHP ansvarar för projektering, byggnation, drift och underhåll samt finansiering av projektet. SHP har ett avtal med Skanska Healthcare gällande projektering och byggnation mellan 2010 – 2017. SHP har även ett avtal med Coor för utförande av drift och underhåll i de överlämnade lokalerna. I SHP:s uppdrag ingår inte den medicinska utrustningen och heller inte telefoni och patientlarm, dessa har projekterats och upphandlats på egen hand av SLL.

Riskerna ligger hos projektbolaget

Swedish Hospital Partners och Region Stockholm, fd Stockholms läns landsting, har tecknat ett avtal om byggnation och drift av sjukhuset till ett fast pris, på utsatt tid och rätt kvalitet som uppfyller SLL:s funktionskrav där risken ligger hos SHP. Enkelt beskrivet kan man säga att projektbolaget har tagit risker under byggtiden som exempelvis grundläggning, dåligt väder mm. Under driftsperioden tar SHP risk i form av avdrag på den månatliga ersättningen för funktions-, kvalitets- och tillgänglighetsbrister, som t ex att ett rum inte skulle gå att nyttja för att det inte helt uppfyller sin funktion. På så sätt vet landstinget vad sjukhuset kommer att kosta fram till 2040 och skattebetalarna försäkras mot oförutsedda utgifter, kostnader och förseningar.

Dörren som är en entré

Det finns ingen ”dörr” för 1,2 miljoner kronor. En nödutgång har byggts om till ett entréparti. Uppdraget upphandlades i konkurrens och slutsumman landade på 440 000 kronor, enligt den offentliga offerten med fast pris sedan sommaren 2017. Kostnaden skiljer sig inte heller från liknande projekt på andra sjukhus eller skolor.

Nya Karolinska Solna-projektet jämfört med andra sjukhus

NKS-projektet är inte tio gånger dyrare än andra sjukhus. Det är svårt att jämföra kostnaden mellan olika projekt, men vi vet att när Skanska Healthcare lämnade fastprisanbud för NKS-projektet 2010 var det byggpris i paritet med vad våra sjukhus i Storbritannien kostat. NKS har även jämförts med två sjukhus i Tyskland. Dessa sjukhus byggdes tio år före NKS, är mycket mindre, har heller inte samma högt ställda krav på hållbarhet och flexibilitet.

Dessutom är de byggda med en förväntad livslängd på 20-30 år, medan NKS har en förväntad livslängd på minst 70 år.

Avtalet om NKS-projektet är en offentlig handling

Hela avtalet om NKS är publikt. Landstinget har haft full tillgång och insyn i finansiella kalkyler och beräkningar under processen och förhandlingarna.

Skanska har endast begärt att formlerna i ett excel-dokument ska vara skyddade av sekretess, skälet är att det ligger mycket arbete bakom kalkylen och man vill inte göra den tillgänglig för konkurrenter.

Inget skattefusk

Det finns inget skattefusk eller någon aggressiv skatteplanering kring Nya Karolinska Solna-projektet. Det finns inga hybridlån och det försvann inga skattepengar från Sverige genom att SHP:s partner var registrerad i Luxemburg.

Skanska är en svensk investerare i NKS-projektet och betalar skatt i Sverige. Vår partner Innisfree samordnar utländska investeringsfonder.

Dessa fonder betalar skatt i det land där de har sin skattemässiga hemvist.

Ladda ner Myter och sanningar om Nya Karolinska Solna-projektet